Skolebiblioteket er skolens læringscenter.
   
Status:
Kommunesammenlægningen og de ændrede forhold på skolebiblioteksområdet har givet anledning til en række ændringer af de vante procedurer og organisationsformer. Mødestrukturen og indholdet er nu tilpasset den nye geografi og skolebibliotekernes antal. Bogvalget foregår på nettet og den direkte personlige kontakt mellem alle skolebibliotekarerne er reduceret mærkbart, selvom der dog er udvalgt én teamkoordinator pr. skolebibliotek.
Centeret For Undervisning (CFU) har ændret procedure mht. til forretningsgangen. Filmmateriale leveres nu til ejendom, og vi har dermed mulighed for at opbygge en registreret samling.
Handling:
Det enkelte skolebiblioteks team er, for at sikre informationsniveauet, nødt til at indgå i en mere struktureret organisation. Vi har planlagt en mødestruktur, hvor der afholdes teammøde i umiddelbar forlængelse af de kommunale teamkoordinatores møder.
Bogvalget via nettet giver skolebibliotekarerne et smallere grundlag for stillingtagen til bøgernes anvendelighed og kvalitet. Bøgerne er ikke til gennemsyn og den fælles anmeldervirksomhed og bedømmelse mangler, derfor nødvendiggør det et mere omfattende researchearbejde, mere debat og samarbejde på det enkelte skolebibliotek.
Med den ændrede distribution af filmmateriale fra Amtscentret, iværksættes en opbygning af et søgbart fagligt filmarkiv på skolebiblioteket. I samme forbindelse indretter vi en arbejdsplads, hvor lærerne i fred og ro kan gennemse materialet og planlægge undervisningen.
  
Evalueringsvejledere
Status:
De 3 skolebibliotekarerne har gennemført et kursus for evalueringsvejledere i skoleåret 2007-08 og medvirkede i skolens arbejde med udviklingsområdet, evaluering.
Handling:
Vi har fortsat fokus på evaluering og lægger vægt på at fungere som inspiratorer og tovholdere i lærernes konkrete evalueringstiltag.
Bibliotekarerne ønsker fortsat at være udfarende på en række områder og stiller deres bredere materialekendskab og viden på det kommunikative område til rådighed for skolens samlede udvikling af en evalueringsplatform.
  
Åbningstid
Status:
Skolebiblioteket har endnu en gang været udsat for en beskæring af åbningstimetallet. I indeværende skoleår har vi været nødt til at reducere åbningstimetallet til 25 ugentlige lektioner. Udlånet vil - i konsekvens heraf - således hver dag være uden bemanding i 1. lektion
Handling:
Vi vil fortsat pege på, at et forøget timetal til 34, så bibliotekets åbningstid dækker hele skoledagen, vil være ideel. En forøget åbningstid vil i højere grad give eleverne mulighed for at bruge skolebiblioteket til lektielæsning og arbejde på computerne i forbindelse med opgaveskrivning og informationssøgning. Lærerne vil have adgang til mere støtte og vejledning i forbindelse med undervisningsplanlægningen.
  
Team
Status:

Skolebiblioteket er bemandet med 3 uddannede skolebibliotekarer, som udgør et arbejdsfællesskab.
Handling:
Teamarbejdet søges styrket gennem et formaliseres samarbejde med ledelsen, hvor strategier for den fortsatte udvikling er på dagsordenen.
Der tilstræbes en jævnlig kontakt med fagudvalgene i form af udviklingsdebatter og præsentation af nyskabelser indenfor fagområdet.
I forbindelse med evalueringsprojekter vil der også i år tilbydes et udvidet samarbejde med skolebibliotekets brugere. 
 
Fysiske rammer
Status:
Skolebiblioteket råder over et selvstændigt område med lokaler til fagudvalgene og fagspecifikke bogsamlinger, et centralt placeret udlånslokale med en opdateret bogsamling og læse- og arbejdsmuligheder direkte i lokalet.
Skolebibliotekets multimedieafdeling er placeret i et selvstændigt rum i direkte tilknytning til udlånet. Her råder vi over:
 7 faste elev/lærermaskiner med Windows XP koblet i netværket
 2 cd-afspillere
 3 digitale videokameraer
 4 digitale kameraer
 1 VHS  video
 1 farvefjernsyn
 1 transportabel DVD-afspiller med fjernsyn
 1 interviewbåndoptager. (De bærbare computere kan - med programmet Audacity - fungere som 'båndoptager' i forbindelse med interviews).
På skolebiblioteket har vi udover de to udlånsmaskiner en 'søgemaskine' med mulighed for at søge i interne og eksterne databaser.

Udenfor skolebibliotekets fysiske område råder skolen over:
Et multimedielokale med faste installationer. I lokalet er der mulighed for at optage og redigere digital video. Der er en fastmonteret storskærmsprojektor sluttet direkte til computer, DVD og video via en mikser. I multimedierummet er der herudover 3 selvstændige arbejdspladser til videoredigering. Arbejdspladserne er udstyret med et Studio 8 -videokort og -redigeringsprogram.
Et filmlokale med storskærm, VHS-afspiller og computer med DVD.
Handling:
Skolebiblioteket servicerer på disse områder lærerne og eleverne i tæt samarbejde med IT-vejlederne. Skolebibliotekarerne holder sig ajour med udviklingen på området og tager initiativer til vedligeholdelse og udbygning af funktionerne.
Anvendelsen af lokalerne og det rullende materiel vil løbende blive debatteret, så en optimal brug kan sikres. Vi håber, at den lettere tilgang til videoredigering, præsentation og instruktion vil give positive erfaringer også for de mindre teknisk funderede kolleger.
 
 
Beholdningspleje
Status:
Skolebiblioteket har en opdateret bogsamling.
I indskolingsfløjen er der oprettet et 'fløjbibliotek', som kan understøtte læsekulturen i fløjen og være centrum i fløjens læseværksted.
'Fløjbiblioteket' udvikles i samarbejde med 'resurselærerne' og klasselærerne i fløjen.
Handling:
Vi gennemgår løbende materialesamlingen med henblik på kassation af forældede materialer og bøger. Ved hjælp af statistiske udtræk fra databasen kasseres endvidere bøger som ikke har været udlånt gennem længere tid.
For at følge op på ændrede læsestrategier gennemgås og revideres læsematerialet til de forskellige klassetrin. Materialet ordnes, så lærere i samarbejde med skolebibliotekarerne frit kan sammensætte bogsamlinger til brug i klassen i forbindelse med læseindlæringen og emnearbejde.
Vestfløjens geografilokale med interaktiv tavle indrettes som et ’geografi-fagbibliotek’ med bøger og diverse samlinger. Bøgerne kan bruges fra time til time uden udlån, men hvis bøgerne udlånes som 'taskebøger' sker det ved almindelig elevlån. Ved aflevering tilbageføres bogen til 'geografi-fagbiblioteket'.
 
 
Udadrettede aktiviteter
Status:
Skolebiblioteket formidler oplevelser og nye indtryk ved f.eks. forfatterbesøg og udstillinger, som eksponerer vores egen materialesamling og trækker andre udstillinger til.
Bibliotekarerne afholder årlige møder for fagudvalgene og interesserede lærere, hvor nyheder på materialefronten præsenteres og erfaringsudveksling er på dagsordenen.
Handling:
Vi vil arbejde for at få etableret nogle mobile udstillingsmoduler, som i højere grad vil kunne eksponere bibliotekets aktiviteter og give plads til elevudstillinger og -aktiviteter.
Vi vil satse på mindst et årligt forfatterbesøg eller anden litterær oplevelse, som planlægges i samarbejde med klasselærerne på et aktuelt klassetrin, så det indgår i og styrker den daglige undervisning.
Vi vil også i år især satse på dansk og orienteringsfagene i forbindelse med møderne med fagudvalgene. Skolebibliotekets strategi for indkøb til fagområderne vil her blive debatteret og justeret.
Skolebiblioteket indkalder fagformændene til et kort fyraftenmøde i efteråret, hvor samarbejdet mellem fagudvalgene og bibliotekarerne drøftes.
I denne forbindelse vil vi skabe baggrund for en række faglige informationsmøde/ workshops, hvor indholdet er vidensdeling og information om nye undervisningsmaterialer. Disse arrangementer tænkes afholdt i foråret, når de fleste brikker i fagfordelingen er faldet på plads.